Föräldrakooperativ

Fördelen med att vara ett föräldrakooperativ är flera. Skolpengen äts inte upp av någon byråkrati (styrelsens arbete är ideellt) vilket gör att vi bl.a. har bra personaltäthet, egen kock, bra råvaror till maten och möjlighet att skapa en organisation som kan skapa goda förutsättningar för verksamheten

Dalbystugans förskola är en ekonomisk förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar. Föreningsstämma hålls en gång om året, då föreningen (med en röst per familj) väljer en styrelse som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Genom att vi har en god dialog med pedagogerna sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag.

Månadsavgiften följer maxtaxan, se kommunens hemsida.