Värdegrund och mål

Värdegrund:
Övergripande mål:
•Vi tycker att alla har ett eget värde
•Att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga
•Vi tillåter varandra att tycka olika.
•Att ha en trivsam och säker miljö
•Vi tar ansvar för att verksamheten skall vara rolig, trygg, lärorik och stimulerande för alla barn.
•Att driva en miljövänlig förskola
•Vi utgår ifrån att alla vill varandras bästa.
•Att ha en stimulerande och utvecklande verksamhet
•Vi tänker dagligen på att vi omfattas av sekretess.

•Att vara utomhus varje dag

 

•Vi tar hänsyn till att alla har olika förutsättningar och behov
•Vi är lyhörda och intresserade av varandras åsikter och synpunkter – en öppen kommunikation ger alla möjlighet till inflytande i verksamheten
Målen uppnår vi genom:
•Vi försöker hjälpa varandra att vara goda förebilder och vi använder ett vårdat språk.
•Att bry oss om varje individ, liten som stor, enskild som i grupp
•Att barn, föräldrar och personal tillsammans utformar och ansvarar för inom- och utomhusmiljön
•Att använda oss av naturens resurser, få barnen att förstå naturens kretslopp och respektera allemansrätten (utomhuspedagogik)
•Att använda oss av sådan pedagogik som stimulerar barn till eget tänkande
•Att lära barnen ta ansvar och visa hänsyn
•Att låta barnen medverka i vardagens göromål
•Att anpassa aktiviteter och kläder efter årstiderna

Kommentera